درباره ما / اساسنامه

ماده 1- نام :

صندوق قرض الحسنه صدرا که در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود.

ماده 2- هدف:

صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسلام با هدف غير انتفاعي که در اجراي بند الف ماده ٢ آئين نامه اصلاحيه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري مصوب 5/5/1337 جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي که به امور خيريه مي پردازند تاسيس مي گردد.

ماده 3- موضوع فعاليت

 1. 1-3- افتتاح حساب هاي قرض الحسنه پس انداز مطابق ضوابط ذيربط
 2. 2-3- افتتاح حساب هاي قرض الحسنه ويژه (وجوه اداره شده) مطابق ضوابط ذيربط
 3. 3-3- اعطاي وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، ساخت ، تامين و تعميرات مسکن و کمک هزينه هاي تحصيلي.
 4. 4-3- اخذ کمک و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي
 5. تبصره: افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر از جمله حساب سپرده قرض الحسنه جاري (و حساب هاي مشابه اي که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دريافت باشد) توسط صندوق ممنوع است.

ماده 4-

صندوق داراي تابعيت ايراني است.

ماده 5-

صندوق براي مدت نامحدود تشکيل شده است.

ماده 6-

حوزه عمليات صندوق كشور جمهوري اسلامي ايران (تهران) مي باشد. (نام روستا، شهر، شهرستان و استان)

ماده 7-

مرکز اصلي عمليات صندوق تهران و نشاني آن ميدان ونك – خيابان حقاني – بعد از گاندي – پلاك 48 است. تبصره: تاسيس شعبه با اخذ مجوز کتبي از بانک جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ضوابط مربوطه امکان پذير است.

ماده 8-

سرمايه صندوق مبلغ -/600.000.000 ريال است که بايد تماما تعهد و قبل از صدور مجوز تاسيس پرداخت شده باشد.

ماده 9-

ارکان صندوق عبارتند از : هيات امنا، هيات مديره و بازرسان که تابع مقررات کلي اين اساسنامه و ساير ضوابط مربوطه مي باشند.

ماده 10-

هيات امناي صندوق از دوازده نفر تشکيل شده است که از سوي موسسين انتخاب مي شوند. هيات امنا بالاترين مقام تصميم گيري صندوق مي باشد.
 1. 1-10- هر يک از اعضاء هيات امنا مي بايست در هنگام حيات خود فردي براي جانشيني خويش معرفي نمايد که بعد از وفات وي به عنوان عضو هيات امنا انجام وظيفه نمايد . عضويت شخص مذکور موکول به تصويب اکثريت اعضا هيات امنا مي باشد.
 2. 2-10- پذيرش اعضاء جديد موکول به تصويب اکثريت اعضاء هيات امنا خواهد بود.
 3. 3-10- خروج عضو از هيات امنا موکول به تصويب حداقل دو سوم اعضاء هيات امنا مي باشد.

ماده 11-

هيات امنا حداقل هر سه ماه يک بار براي رسيدگي به امور موسسه تشکيل جلسه خواهند داد، دعوت از اعضاء هيات امنا بوسيله رئيس هيات مديره و يا نائب رئيس بعمل خواهد آمد . هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان صندوق مي توانند در مواقع ضروري هيات امنا صندوق را به طور فوق العاده دعوت به تشکيل جلسه نمايند.
 1. تبصره- جلسه هيات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات هيات امنا با راي حداقل دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 12-

وظايف و اختيارات هيات امنا عبارتست از انتخاب، عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان، اصلاح اساسنامه در چارچوب ضوابط موجود، تعيين سياست ها و خط مشي هاي صندوق، رسيدگي به صورت هاي مالي، استماع گزارش بازرسان، تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي هاي صندوق، تعيين زيان احتمالي، انحلال و تصفيه.

ماده 13-

هيات مديره صندوق داراي حداقل پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود که توسط هيات امنا از بين اعضا هيات امنا و يا خارج از اعضاء و پس از تاييد قبلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به مدت ٢ سال انتخاب مي شوند.
 1. تبصره ١: در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يک از اعضاء اصلي هيات مديره يکي از اعضاء علي البدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره شرکت مي نمايند. غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطلاق مي شود که عضو علي رغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غيرمتوالي طي يک سال در جلسه هيات مديره حاضر نشود.
 2. تبصره ٢: در صورت استعفاي دسته جمعي اعضاء هيات مديره و قبولي آن توسط هيات امنا، هيات امنا به منظور انتخاب هيات مديره جديد تشکيل جلسه فوق العاده خواهند داد.
 3. تبصره ٣: پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره، در صورتي که هيات مديره جديد انتخاب نشده باشد هيات مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديد کماکان به وظايف خود در صندوق ادامه داده و مسئوليت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.

ماده 14-

هيات مديره در نخستين جلسه خود که حداکثر يک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هيات امنا تشکيل خواهد شد از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس هيات مديره و يک نفر را بعنوان نائب رئيس انتخاب مي نمايد.

ماده 15-

هيات مديره بايد از بين خود يا از خارج، يک نفر شخص حقيقي ايراني واجد شرايط و مورد تاييد قبلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مدير عامل انتخاب نمايد و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد. مديرعامل بالاترين مقام اجرائي صندوق است و در حدود اختياراتي که از طرف هيات مديره به وي تفويض شده است نماينده صندوق محسوب مي شود و از طرف صندوق حق امضاء دارد.

ماده 16-

جلسه هيات مديره حداقل هر ١٥ روز يکبار بنا به دعوت رئيس يا نائب رئيس هيات مديره و يا مديرعامل يا اکثريت هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيات مديره تشکيل و رسميت مي يابد و براي اتخاذ تصميم، رأي اکثريت اعضاء در جلسه ضروري است.
 1. تبصره: جلسه فوق العاده هيات مديره با دعوت کتبي رئيس يا نائب رئيس هيات مديره يا مدير عامل يا دو سوم اعضاء هيات مديره تشکيل مي گردد.

ماده 17-

اعضاء اصلي هيات مديره، صاحبان امضاء مي باشند و کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء حداقل يک نفر از اعضاء اصلي و مدير عامل يا قائم مقام مدير عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 18-

اعضاء هيات امنا و هيات مديره در زمان عضويت حق هيچ گونه معامله تجاري با صندوق را ندارند.

ماده 19-

هيات مديره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آ نها در صلاحيت هيات امنا است در ساير موارد با رعايت قوانين و مقررات ذيربط از جمله قانون پولي و بانکي کشور، دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه، اساسنامه و مصوبات هيات امنا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور صندوق بوده و منجمله عهده دار وظايف ذيل است:
 1. - دعوت هيات امنا ؛
 2. - اجراي اساسنامه و تصميمات هيات امنا و ساير مقررات مربوطه ؛
 3. - نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف و اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل به هيات امنا ؛
 4. - تهيه و تنظيم طرحها ، برنامه ها ، بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به هيات امنا ؛
 5. - تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توکيل به غير ؛
 6. - تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز براي قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق ؛
 7. - نظارت بر مخارج شرکت و رسيدگي به حساب ها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به هيات امنا ؛
 8. - عزل و نصب کارکنان صندوق ؛
 9. - تعيين شغل، ترفيع، تنبيه و شرايط استخدامي ؛
 10. - تقسيم و تبديل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آن ها نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره ؛
 11. - واگذاري و فسخ اجاره و درخواست تعديل و دفاع از آن، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال موسسه ؛
 12. - اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختيارات در کليه مراحل دادرسي اعم از دادگاه هاي عمومي و ديوان عالي کشور و ساير مراجع يا حق مصالحه و سازش و تعيين وکيل با حق توکيل به غير ؛
 13. - اتخاذ تصميم در مورد تحصيل وام قرض الحسنه از ساير موسسات مجاز ؛
 14. - نمايندگي در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و موسسات دولتي و خصوصي و ...؛
 15. - افتتاح حساب جاري و هرگونه حساب ديگر نزد بانكها يا ساير موسسات اعتباري مجاز .

ماده 20-

هيات مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي دهد و هيچ يک از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات ، منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت نمايندگي کتبي از طرف هيات مديره داشته باشد . هيات مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اکثريت سه چهارم آرا به مدير عامل تفويض نمايد.

ماده 21-

تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيات مديره سابق به هيات مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيات مديره صورت گيرد و کليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب ها و موجودي هاي صندوق به هيات مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکت ها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

ماده 22-

مراتب نقل و انتقال هيات مديره بايد در صورت مجلس منعکس و به امضاي اکثريت اعضاي هيات مديره سابق و اعضاي هيات مديره جديد و بازرس / بازرسان صندوق برسد . صورت مجلس مذکور جزء اسناد صندوق نگهداري مي شود.

ماده 23-

استعفاي هر يک از اعضاء هيات مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت و وظايفي که به وي محول شده است نمي باشد.

ماده 24-

داوطلبان عضويت در هيات مديره و داوطلبان احراز پست مدير عامل صندوق مي بايست از شرايط ذيل برخوردار باشند :
 1. - تابعيت ايران
 2. - دارا بودن حسن شهرت و امانت داري
 3. - عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند (الف) ماده (35) قانون پولي و بانکي کشور
 4. - دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته هاي مرتبط براي مديرعامل
 5. - دارا بودن حداقل ٢ سال سابقه فعاليت مرتبط براي اکثريت اعضاء هيات مديره و مدير عامل.
 6. تبصره (1) : احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تاييد قبلي بانک مرکزي است.
 7. تبصره (2) : انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.

ماده 25-

در صورتي که مدير عامل عضو هيات مديره باشد، دوره مديريت عامل او از دوره عضويت در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.

ماده 26-

مدير عامل مي تواند به مسئوليت خود براي خويش قائم مقام و يا معاون انتخاب نموده و با قبول مسئوليت کامل، تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به او يا هر يک از کارکنان صندوق تفويض نمايد.

ماده 27-

هيات امنا يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل براي مدت ٢ سال از بين خود يا از خارج انتخاب مي كند.
 1. تبصره (1): در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا هر يک از بازرسان اصلي، هيات مديره مکلف است ظرف مدت ده روز ، بازرس/ بازرسان علي البدل ر ا به ترتيب آراء بيشتر براي مدت باقيمانده دعوت نمايد.
 2. تبصره (2): تا زماني که بازرس / بازرسان جديد ، انتخاب و قبولي سمت نکرده اند بازرس / بازرسان قبلي کماکان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند.

ماده 28-

بازرس / بازرسان صندوق مکلف به :
 1. - نظارت مستمر بر انطباق اداره امور صندوق و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه ؛
 2. - رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد و صورت هاي مالي و در صورت لزوم استفاده از کارشناس مربوطه که در اين صورت پرداخت هزينه کارشناس با تصويب هيات امنا بر عهده صندوق خواهد بود ؛
 3. - رسيدگي به شکايات و ارائه گزارش به هيات امنا و مراجع ذيربط ؛
 4. - تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور صندوق به هيات امنا و مراجع ذيربط ؛
 5. - نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به هيات امنا و مراجع ذيربط.

ماده 29-

بازرس و بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات صندوق انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد و درصورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده هيات امنا را بنمايد.

ماده 30-

ابتداي سال مالي صندوق اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه هر سال شمسي خواهد بود و به استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان اسفند ماه است.

ماده 31-

در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورت هاي مالي رعايت اصول، موازين، استانداردها و روش هاي متداول حسابداري کشور، ضوابط مورد تاييد بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده 32-

هيات تصفيه پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و تعيين دارائي هاي منقول و غيرمنقول و وصول مطالبات باقي مانده، دارائي صندوق را با تصويب هيات امنا و با نظر دفتر مقام معظم رهبري به مصرف خواهد رساند.

ماده 33-

هرگونه اصلاح و يا تغيير در مفاد اساسنامه صندوق موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.

ماده 34-

صندوق در مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون تجارت، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزي و ساير قوانين موضوعه در آينده مي باشد.

اين اساسنامه در ٣٤ ماده و ١١ تبصره تدوين گرديده و در تاريخ ................... به تصويب هيات امناي صندوق رسيده است .